Gilver Akashiya – Rosario + Vampire Fanon Wiki – Wikia