Vintage manga – NAKAYAMA Seika (中山星香 ), Fantamushu  / ファンタムーシュ