▶ Takeshi Obata: NY Comic-Con 2014 Sketches – YouTube